درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از گزینه های زیر در مورد طحال اشتباه است؟

1 ) طحال نقش مهمی در پاکسازی خون محیطی از پاتوژنها دارد
2 ) طحال رگهای آوران لنف ندارد
3 ) پلاسما سل ها در طحال عمدتا در پالپ قرمز وجود دارند
4 ) لنفوسیتهای T در marginal zone مستقر هستند