درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


گزینه نادرست را در مورد تیموس مشخص نمایید؟

1 ) تیموس عضو لنفاوی مرکزی است که دو لب و تعداد زیادی لوبول دارد
2 ) میزان مرگ برنامه ریزی شده سلولی در تیموس خیلی زیاد است
3 ) در داخل تیموس مراکز زایا تشکیل نمی شود
4 ) سلول های پوششی در تیموس نقشی در تکامل و تمایز لنفوسیتهای T ندارد