درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول های M  که در انتقال آنتی ژن مشارکت می کنند در کدام یک از بافتهای زیر یافت می شوند؟

1 ) بافت همبند
2 ) پوست
3 ) لنفوسیتهای B و T
4 )  اپیتلیوم روده