درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ماکروفاژها برای کدام یک از ایمونوگلوبولین ها گیرنده Fc ندارد؟

1 ) IgM
2 ) IgG2
3 ) IgG4
4 ) IgE