درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول های زیر معمولا در گردش خون محیطی وجود ندارد؟

1 ) سلول NK
2 )  لنفوسیت B - CD5
3 ) پلاسما سل
4 ) بازوفیل