درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام ماده در نقش یک ماده اختصاصی برای آنتی ژن در واکنشهای دفاعی شرکت می کند؟

1 ) اینترفرون گاما
2 ) اینترفرون یک
3 ) اینترفرون دو
4 ) ترانسفر فاکتور