درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول های زیر وظیفه انتقال آنتی ژن از داخل روده به بافت های لنفاوی مخاط دستگاه گوارش را به عهده دارد؟

1 ) سلول های M
2 ) انتروسیتها
3 ) پلاسما سل های مخاطی
4 ) سلول های لانگرهانس