درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در مورد اعضا لنفاوی بدن انسان اشتباه است؟

1 ) طحال از طریق رگهای آوران و وبران لنف با نسوج اطراف خود در ارتباط است
2 ) تیموس عضوی است که  دارای اجسام هسل است
3 ) گره های لنفاوی کوچکترین و بی شمارترین عضو لنفاوی کپسول دار بدن است
4 ) مغز استخوان یکی ازمراکز مهم تولید آنتی بادی است