درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تمام ویژگی های زیر در مورد ماکروفاژها صحیح است بجز:

1 ) منبع تولید IL - 1 می باشند
2 ) در تولید و ترشح اجزا و عناصر کمپلمان به طور فعال شرکت دارند
3 ) معمولا در یک پاسخ حاد در پی نوتروفیل ها وارد کانون التهاب می شوند
4 ) بعد از خروج از مغز استخوان فقط 6 - 8 ساعت زنده می مانند