درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سلول در بافت تیموس جهت تکامل سلول های T نقش مهمتری دارد؟

1 ) فیبروبلاست
2 ) ماکروفاژ
3 ) سلول های اپی تلیال
4 ) سلول های دندریتیک