درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در مورد ویژگی های ماکروفاژها اشتباه است؟

1 ) در سطح خود دارای گیرنده برای IgG هستند
2 ) ماکروفاژها فقط پاتوژنهای خارجی را بیگانه خواری می کنند
3 ) فاگوزوم یک جز ساختمانی موقتی در ماکروفاژها است
4 ) لیزوزوم از ساختمان های دایمی در ماکروفاژها است