درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


گزینه صحیح را در مورد پاسخ اولیه وثانویه ایمنی همورال با توجه به آنتی بادی تولید شده انتخاب نمایید؟

1 ) تیتر آنتی بادی از کلاس IgM در پاسخ ثانویه بیشتر از پاسخ اولیه است
2 ) میزان موتاسیون آنتی بادی در پاسخ ثانویه بیشتر بوده و میل ترکیبی آنتی بادی مترشحه به آنتی ژن بیشتر است
3 ) پلاسما سل های پاسخ ثانویه دارای عمر طولانی تر بوده و در محل برخورد با آنتی ژن لانه گزینی می کنند
4 ) لنفوسیتهای B خاطره ای فقط در پاسخ ثانویه تولید می شود