درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه سلول های زیر در ایمنی اختصاصی شرکت دارند بجز:

1 ) سلول های T
2 ) سلول های B
3 ) سلولهای NK
4 ) سلول های پلاسما سل