درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


پاسخ ثانوی ایمنی همورال دارای همه خصوصیات زیر است بجز:

1 ) افزایش Affinity آنتی بادی نسبت به پاسخ نخستین
2 ) افزایش دوره نهفته (lag or latent period)
3 ) افزایش تیتر آنتی بادی
4 ) افزایش دوام تولید آنتی بادی