درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از اجزا تشکیل دهنده آنتی ژنها ظرفیت آنتی ژن را تعیین می کند؟

1 ) اسیدهای آمینه
2 ) اپی توپ ها
3 ) اسیدهای نوکلئیک
4 ) مونوساکاریدها