درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عوامل زیر از اجزا ایمنی ذاتی نیست؟

1 ) ایمونوگلوبولین
2 ) لاکتوفرین
3 ) پراکسید هیدروژن
4 ) لیزوزیم