درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


لوکوسیدین یا پانتین والنتین مترشحه از استافیلوکوکها که باعث کم شدن گرانولاسیون فاگوسیتها و ماکروفاژها می شود با کدام یون فعال می شود؟

1 ) یون کلسیم
2 ) یون منیزیم
3 ) یون سدیم
4 ) یون پتاسیم