درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


پیگمان استافیلوکوک ها در چه شرایطی بهتر تشکیل می شود؟

1 ) در محیط کشت مایع و نگهداری در حرارت 20 درجه سانتی گراد
2 ) در محیط کشت جامد و در حرارت 20 درجه سانتی گراد
3 ) در محیط کشت جامد و نگه داری در حرارت 37 درجه سانتی گراد
4 ) در محیط کشت مایع و در حرارت 37 درجه سانتی گراد