درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


توسط کدام دسته از تستهای زیر استافیلوکوک طلایی را از استافیلوکوک اپیدرمیدیس تفکیک می نمایند؟

1 ) تولید کاتالاز - تولید بتالاکتاماز - تولید اکسیداز
2 ) تولید کواگولاز - تخمیر مانیتول - تولید DNase
3 )  تخمیر لاکتوز - تولید کاتالاز  - تجزیه نشاسته
4 ) هیچ کدام از موارد فوق