درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در مورد حساسیت یا مقاومت گونه های استافیلوکوکی زیر به دیسک تشخیصی نووبیوسین صحیح می باشد؟

1 ) استافیلوکوکوس ارئوس به این دیسک حساس و استافیلوکوکوسهای اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس مقاوم می باشد
2 ) استافیلوکوکوس ارئوس به این دیسک مقاوم و استافیلوکوکهای اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس حساس می باشد
3 ) استافیلوکوکهای ارئوس و اپیدرمیدیس به این دیسک حساس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس مقاوم است
4 ) استافیلوکوکهای ارئوس و اپیدرمیدیس به این دیسک مقاوم و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس حساس است