درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


محیط کشت مانیتول سالت آگار یک محیط انتخابی - افتراقی برای جداسازی کدام باکتری است؟

1 ) استافیلوکوک
2 ) اشریشیا کلی
3 ) استرپتوکوک
4 ) سالمونلا