درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مبنای مثبت شدن آزمایش کواگولاز در روی لام کدام فاکتور است؟

1 ) آنزیم استافیلوکیناز
2 ) آنزیم کواگولاز
3 ) فاکتور پخش کننده
4 ) فاکتور جمع کننده