درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


همانگونه که میدانیم یکی از راههای تشخیص اولیه در استافیلوکوک ها تولید پیگمان توسط آنهاست به نظر شما مناسبترین شرایط برای تولید پیگمان توسط کدام است؟

1 ) محیط جامد و شرایط بی هوازی
2 ) محیط مایع و شرایط بی هوازی
3 ) محیط جامد و شرایط هوازی
4 ) محیط مایع و شرایط هوازی