درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


محیطی به نام MSA (مانیتول سالت آگار) جهت تشخیصی کدام یک از باکتری ها کاربرد دارد؟

1 ) استافیلوکوک ها
2 ) استرپتوکوکها
3 ) باسیل دیفتری
4 ) مایکوباکتریوم ها