درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کوچک ترین بخش یک مولکول بزرگ که به آن خاصیت آنتی ژن می دهد چیست؟

1 ) یک اسید آمینه
2 ) یک اپی توپ
3 ) یک مونوساکارید
4 ) یک اسید چرب