درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


قدرت بیماری زایی استافیلوکوکها باکدام عوامل به علاوه کواگولاز ارتباط بیشتری دارد؟

1 ) سم اریتروژن
2 ) DNase - فسفاتاز
3 ) آمیلاز - پروتئیناز
4 ) احیای نیترات - هیدرولیز هیپورات