درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک در مورد گاما توکسین استافیلوکوکها صحیح است؟

1 ) باعث سندرم فلسی شدن اپیدرم است
2 ) مکانیسم اثر آن ایجاد بیماری در انسان است
3 ) لیز کردن گلبولهای قرمز بسیاری ازحیوانات ولی از نظر آنتی ژنیکی با سایر همولایزین ها متفاوت است
4 ) مسمومیت غذایی باعلایم اسهال و استفراغ است