درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


نقش پروتئینی آگلوتینوژن A در استافیلوکوکها کدام است؟

1 ) ماننند کواگولاز در بیماری زایی باکتری نقش دارد
2 ) در بیماری زایی باکتری نقشی ندارد
3 ) پروتیئنی اختصاصی است که ایجاد آنتی بادی اختصاصی می نماید
4 ) پروتئین غیرفعال است که تحت تاثیر ماده فعال کننده ایجاد حالت آنتی ژنیک می کند