درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


پیگمان استافیلوکوک ها در چه شرایطی تولید نمی شود؟

1 ) در حضور اکسیژن
2 ) در حضور CO2
3 )  در شرایط بدون اکسیژن
4 ) در محیطهای غنی شده