درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بجز استافیلوکوکهای اورئوس و اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس کدام دسته از باکتریها ی زیر جزء استافیلوکوکها دسته بندی می شود؟

1 ) رکوئیتوس و بویس
2 ) فاسیوم و دورانز
3 ) همولیتیکوس و سیمولانز
4 ) هیچ یک جزء استافیلوکوک نمی باشند