درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


با این آزمایش می توان استافیلوکوک و میکروکوک  را ازاسترپتوکوکها مجزا نمود؟

1 ) اکسیداز
2 ) DNase
3 ) کواگولاز
4 ) کاتالاز