درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


وجه تشخیص استافیلوکوک ها از استرپتوکوک ها کدام آزمایش است؟

1 ) اکسیداز
2 ) پراکسیداز
3 ) کاتالاز
4 ) لیپاز