درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ماده ای که بتواند سیستم ایمنی را وادار به تولید آنتی بادی نماید کدام است؟

1 ) آنتی ژن
2 ) ایمونوژن
3 ) حامل ( carrier )
4 ) هاپتن