درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


به پدیده تقویت رشد باکتری هموفیلوس آنفلوانزا در مجاورت استافیلوکوک طلایی در محیط کشت چه می گویند؟

1 ) ساتلایتیسم
2 ) شوارتزمن
3 ) کمپ وارونه
4 ) شولتز چارلتون