درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک در مورد آزمایش کواگولاز صحیح نیست؟

1 ) در لوله در محیط حاوی پلاسمای خرگوش و یا انسان قابل اجرا است
2 ) در لوله از حساسیت بیشتری نسبت به آزمایش بر روی لام برخوردار است
3 ) بر روی لام صرفا جهت جستجوی کواگولاز آزاد در باکتری کاربرد دارد
4 ) بر روی لام صرفا جهت جستجوی فاکتور جمع کننده در باکتری کاربرد دارد