درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


میزان اکسیژن مورد نیاز باکتریهای هوازی مطلق در چند اتمسفر هوا تامین می شود؟

1 ) 0.2
2 ) 1
3 ) 2
4 ) 0.1