درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک در مورد با کتریهای VP مثبت صحیح است؟

1 ) سودوموناس - اسینتو باکتر - الکالیژنز
2 ) سودوموناس - اشریشیا کلی - شیگلا
3 ) کلبسیلا - انتروباکتر - سراشیا
4 ) کلبسیلا - اشریشیا کلی - انتروباکتر