درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


رنگ کلنی های ریزی که میکروبهای سالمونلا و شیگلا روی محیطهای XLD ، SS ، EMB  مک کانکی تولید می کند چگونه است؟

1 ) بی رنگ
2 ) سبز
3 ) سیاه رنگ با جلای نقره ای
4 ) صورتی