درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از محیطهای زیر جهت بررسی حرکت در باکتریها کاربرد دارد؟

1 ) پپتون واتر
2 ) محیط MR - VP
3 ) TCBS( تیو سولفات سیترات بایل سوکروز آگار)
4 ) SIM