درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


علت ایجاد واکنش مثبت در آزمایش اوره آز در محیط اوره کدام است؟

1 ) تولید استیل متیل کربینول
2 ) تولید اسیدیته و pH کمتر از 5/2
3 ) تولید گاز NH3 و واکنش قلیایی
4 ) مصرف به عنوان ماده غذایی و تجزیه مواد محیط کشت