درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام نمونه آزمایشگاهی را پس از نمونه برداری میتوان تا 48 ساعت قبل از کشت در یخچال نگهداری نمود؟

1 ) ادرار
2 ) ترشحات گوش و بینی
3 ) مایع نخاع
4 ) مدفوع