درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام باکتری زیر بر روی محیط غنی شده از آب گوجه فرنگی بهتر رشد می نماید؟

1 ) اسینتو باکتر
2 ) لاکتو باسیل
3 ) آلکالیژنز
4 ) باسیلوس سرئوس