درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بهترین ماده ضد انعقادی که در محیطهای کشت خون و مایعات می توان از آن استفاده نمود کدام است؟

1 ) نیترات دو سدیم
2 ) فلوئور
3 ) ماده SPS
4 ) هپارین