درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ماده ضد انعقادی مناسب موجود در محیط های کشت خون استاندارد چیست؟

1 ) EDTA
2 ) sodium citrate
3 ) heparin
4 ) sodium poly anethol sulfonate