درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در حال حاضر از محیط مولر هینتون آگار اکثرا درمورد کشت ------ استفاده می شود؟

1 ) بروسلاها
2 ) نایسریاهای پاتوژن
3 ) باکتریها جهت آنتی بیوگرام
4 ) انتروباکتریاها