درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


محیط ترانس گراو (transgrow) کدام است؟

1 ) ژلوز جامد در محیط انتقالی
2 ) ژلوز نیمه جامد و دارای تامپون
3 ) فرم تغییر یافته تایر مارتین و مخصوص نایسریاها
4 ) محیط انتقالی برای تمامی باکتریها