درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مواد اصلی تشکیل دهنده TSI کدام است؟

1 ) قندهای گلوکز ، گالاکتوز ، سوکروز ، املاح آهن ، اندیکاتور فنل رد و آگار
2 ) قندهای گلوکز ، لاکتوز ، سوکروز ، املاح آهن ، اندیکاتور فنل رد و آگار
3 ) قندهای گلوکز ، گالاکتوز ، مالتوز ، املاح آهن ، اندیکاتور فنل رد و آگار
4 ) قندهای گلوکز ، گالاکتوز ، سوکروز ، املاح آهن ، خون و آگار