درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در تستهای DNase از چه معرفی استفاده می شود؟

1 ) آلفا نفتیل آمین
2 ) اسید نیتریک
3 ) آمونیاک
4 ) اسید کلریدریک