درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سموم زیر مشابه هم عمل می کنند؟

1 ) اگزوتوکسین دیفتری و وروتوکسین
2 ) توکسین LT در ETEC و شیگاتوکسین
3 ) اگزوتوکسین دیفتری و اگزوتوکسین A سودوموناس آیروجینوزا
4 ) وروتوکسین و اگزوتوکسین A سودوموناس آیروجینوزا