درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از گزینه های زیر مترادف intoxication در بیمار می باشد؟

1 ) تکثیر باکتری در گردش خون بیمار
2 ) رها شدن سم باکتری درگردش خون بیمار
3 ) مصرف غذای محتوی سم باکتری
4 ) تکثیر باکتری در مواد غذایی قبل از مصرف توسسط بیمار